طراحی گرافیک

۶

تحویل پروژه

تحویل فایل نهایی بر اساس مشخصات سفارش

تحویل فایل‌های قابل ویرایش در ازای پرداخت ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد

۵

تکمیل طرح و تسویه حساب

اعمال تغییرات جزئی تا سه عدد و فقط در یک مرحله

پرداخت مانده مبلغ پروژه

۴

ارائه طرح‌های اولیه

ارائه طرح اولیه کار و بررسی نظرات مشتری

۳

امور مالی

اعلام مبلغ قطعی یا تقریبی و دریافت ۵۰ درصد مبلغ سفارش

۲

بررسی شرایط انجام

در صورت امکان انجام، اعلام زمان اتمام و نیازهای اولیه در صورت وجود

۱

دریافت اطلاعات اولیه

مشخص شدن نوع سفارش و بریف اولیه

هویت‌سازی بصری برند

F

تحویل پروژه

تحویل فایل نهایی بر اساس مشخصات سفارش

تحویل فایل‌های قابل ویرایش در ازای پرداخت ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد

E

تکمیل طرح و تسویه حساب

اعمال تغییرات جزئی تا سه عدد و فقط در یک مرحله

پرداخت مانده مبلغ پروژه

D

ارائه طرح‌های اولیه

ارائه طرح اولیه کار و بررسی نظرات مشتری

C

امور مالی

اعلام مبلغ قطعی یا تقریبی و دریافت ۵۰ درصد مبلغ سفارش

B

بررسی شرایط انجام

در صورت امکان انجام، اعلام زمان اتمام و نیازهای اولیه در صورت وجود

A

دریافت اطلاعات اولیه

مشخص شدن استراتژی، اهداف و …

شامل انتخاب نام، شعار سازمانی، شعار تبلیغاتی

هویت‌سازی شنیداری برند

۵

تکمیل طرح و تسویه حساب

ارجاع مبلغ مازاد به کارفرما

کسر هزینه‌های مازاد در صورت وجود و توافق شده

۴

ارائه هویت شنیداری اولیه

اعلام نتایج اتاق خلاق و بررسی موارد و انتخاب نهایی

اعمال اصلاحات احتمالی در یک مرحله

۳

امور مالی

اعلام مبلغ قطعی و دریافت یک و نیم برابر مبلغ اعلام شده

۲

بررسی شرایط انجام

در صورت امکان انجام، اعلام زمان اتمام و نیازهای اولیه در صورت وجود

۱

دریافت اطلاعات اولیه

مشخص شدن استراتژی و …

هویت‌سازی یکپارچه برند

στʹ

تحویل پروژه

تحویل نهایی بر اساس مشخصات سفارش

εʹ

تکمیل طرح و تسویه حساب

پرداخت مانده مبلغ پروژه

δʹ

ارائه طرح‌های اولیه

ارائه برند بوک اولیه و بررسی نظرات مشتری

γʹ

امور مالی

اعلام مبلغ قطعی یا تقریبی و دریافت ۶۰ درصد مبلغ سفارش

βʹ

بررسی شرایط انجام

در صورت امکان انجام، اعلام زمان اتمام و نیازهای اولیه در صورت وجود

αʹ

دریافت اطلاعات اولیه

تحقیقات بازار و شرایط داخلی و بیرونی