سمبولیسم-۲

سمبولیسم در سینما و عکاسی  سمبولیسم در سینما عموماً با کارهایی مانند فیلم های لویس بونوئل شناخته می شود. در فیلم سگ آندلسی، کشیش های آویخته از...

ادامه مطلب

امپرسیونیست-۲

امپرسیونیسم در سینما و عکاسی در این سبک، معتقد به نوعی مبانی زیبایی شناسی تصویری در هنر سینما و عکاسی بودند. امپرسیونیست ها با داستان پردازی به...

ادامه مطلب

دادائیسم-۲

ادامه از بخش یک: دادائیسم-1 رسالت هنری دادا دادائیسم سرفصل هنر پیشگام یا آوانگاردیسم هنری در قرن بیستم است. تمام آثار انتزاعی مدرن غریب و غیرطبیعی و به...

ادامه مطلب

12